ΕΥΔΕΑ- Ένας σχολιασμός χαράς, ερωτηματικών και αγωνίας…

Ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι έκλεισε ο κύκλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και θα αντικατασταθεί από έναν Ενιαίο Φορέα, την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης και θα υπάρξει και ένα Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, όπου θα προβλέπεται και Διαχειριστής Συμβάντος στον τόπο της καταστροφής για καλύτερο συντονισμό.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) την ίδια ημέρα, εξέδωσε Δελτίο Τύπου σχετικά με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την «Αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της χώρας και την Συγκρότηση Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών», στην οποία αναφέρει:

«Προωθείται άμεσα η συγκρότηση Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών με επικεφαλής Διοικητή, εγνωσμένης εμπειρίας και επιχειρησιακής ικανότητας, καθώς και επιχειρησιακής επάρκειας, που θα επιλέγεται από ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων και η απόφαση αυτή θα επικυρώνεται από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής. Ο Διοικητής θα πλαισιώνεται από μόνιμο διαρκές επιστημονικό συμβούλιο με εκπροσώπους όλων των ερευνητικών και επιστημονικών ιδρυμάτων που έχουν ρόλο στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Η Υπηρεσία θα υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε ρόλο ενιαίου φορέα, στα πρότυπα των πλέον προηγμένων χωρών στον τομέα.

Η νέα Υπηρεσία θα έχει την ευθύνη του συντονισμού των δράσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, στις φάσεις της πρόληψης, της ετοιμότητας, της ανταπόκρισης και της αποκατάστασης, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης για τη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών και θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

* Το οργανωτικό, το λειτουργικό και το επιχειρησιακό της μοντέλο θα είναι ενιαίο, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, την αιτία και την τοποθεσία του συμβάντος (all hazards approach).

* Η οργάνωση και η επιχειρησιακή της λειτουργία θα είναι σύμφωνη με σύγχρονα διεθνή πρότυπα και αρχές και θα βασίζεται σε ρόλους που προϋποθέτουν εξειδίκευση και πιστοποίηση.

* Τέλος, οι λειτουργίες της διοίκησης και του ελέγχου θα υποστηρίζονται από σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στους στόχους της αναβάθμισης του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, περιλαμβάνονται:

* Η εξασφάλιση της ικανότητας αλλά και των δυνατοτήτων όλων των επιπέδων διοίκησης – τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό – να δρουν αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης, ενιαίας, τυποποιημένης και συνεκτικής – εθνικού επιπέδου – στρατηγικής που θα αντιμετωπίζει τη διαχείριση των κινδύνων, των κρίσεων και των συνεπειών τους, ως μια ενιαία και ολοκληρωμένη λειτουργία και

* Ο κεντρικός συντονισμός και ο έλεγχος υλοποίησης των δράσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και ειδικότερα στις φάσεις της πρόληψης, της ετοιμότητας, της αντιμετώπισης και της αποκατάστασης.

Τομείς παρέμβασης

Για την υλοποίηση του νέου συστήματος, δρομολογείται ένα σύνολο συνεκτικών παρεμβάσεων που εστιάζονται και εξειδικεύονται σε δεκαέξι (16) άξονες:

1. Κατάρτιση Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΣΥΔΕΑ), που θα αποτελέσει τον -εθνικού επιπέδου- οδηγό και το πλαίσιο αναφοράς για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών στη χώρα, αξιοποιώντας καλές πρακτικές προηγμένων χωρών στον τομέα.

2. Υλοποίηση όλων των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων για τη μετεξέλιξη της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε αυτοτελή Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών με επικεφαλής Διοικητή και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατάρτιση Οργανισμού και στελέχωση της νέας Υπηρεσίας, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων και του νόμου περί κινητικότητας στο Δημόσιο.

3. Συστηματική αξιοποίηση, διεύρυνση και εξειδίκευση της -ήδη σημαντικής- συμβολής των Ενόπλων Δυνάμεων σε μέσα και προσωπικό, στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.

4. Υλοποίηση νέου επιχειρησιακού μοντέλου για τη λειτουργία των κέντρων επιχειρήσεων στο οποίο θα προβλέπεται η εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο κατάλληλο επίπεδο (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, ΕΛΑΣ, ΕΕΣ, Λιμενικό Σώμα, Εθελοντικά Σώματα, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Δασική Υπηρεσία, Τεχνικές Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών) και συμμετοχή σε ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό.

5. Προσδιορισμός και θεσμοθέτηση κανόνων εμπλοκής (Rules of Engagement /ROE) στη βάση των οποίων θα ενεργοποιείται η συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων και θα τίθεται υπό ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό, ανάλογα με το είδος και το επίπεδο κλιμάκωσης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

6. Ανάπτυξη προτύπων για:

(1) την αναγκαία ροή, επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών μεταξύ όλων των επιπέδων διοίκησης, των εμπλεκόμενων καθώς και των υποστηρικτικών φορέων, για την αποτελεσματική λειτουργία όλων των φάσεων του κύκλου Διοίκησης & Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνου/ απειλής

(2) την τυποποίηση Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας (Common Operational Picture–COP) και

(3) τις αναγκαίες υποδομές και τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία των κέντρων επιχειρήσεων όλων των επιπέδων.

7. Πρόβλεψη και εξειδίκευση των αναγκαίων διεπαφών της νέας Υπηρεσίας με την επιστημονική-ερευνητική κοινότητα για την υποστήριξη του έργου της, στις φάσεις της πρόληψης, της ετοιμότητας, της ανταπόκρισης και της αποκατάστασης.

8. Αναθεώρηση του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στη βάση των αρχών και των προβλέψεων του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.

9. Σύνδεση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών και των υποδομών με τις ανάγκες χωροτακτικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.

10. Ενσωμάτωση της προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.

11. Ανάπτυξη σύγχρονου μοντέλου και συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, μέσων, υλικών και εφοδίων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

12. Αναβάθμιση της επιχειρησιακής δράσης στο πεδίο μέσω της θεσμοθέτησης δομής διοίκησης της οποίας θα προΐσταται εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος Διοικητής Συμβάντος (Incident Commander).

13. Θεσμοθέτηση εκπαιδευτικής δομής και ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίησης στους ρόλους που απαιτεί το νέο σύστημα.

14. Διοργάνωση ασκήσεων εφαρμογής του νέου συστήματος για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών.

15. Συντεταγμένη ενσωμάτωση των Εθελοντικών Οργανώσεων και αντίστοιχων δομών, με βασική προϋπόθεση τη διαρκή εκπαίδευση και πιστοποίησή τους.

16. Συγχρονισμός των παρεμβάσεων με το σχετικό έργο που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ΕΕ (SRSS) και συντονίζεται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας για την αναμόρφωση του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών στη χώρα.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα γίνει με τρόπο που δεν θα διαταράσσει την επιχειρησιακή ικανότητα και συνέχεια του υφιστάμενου συστήματος και θα διασφαλίζει την κλιμακωτή μετεξέλιξη και επιχειρησιακή αναβάθμιση του συστήματος, σύμφωνα με τον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό».

Πραγματικά ακούγοντας τον Πρωθυπουργό και διαβάζοντας το Δελτίο Τύπου αρχίζω να πιστεύω ότι περάσαμε στον 21ο αιώνα και για την Πολιτική Προστασία….

Να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι η Πολιτική Προστασία σαν έννοια δεν μπορεί να καταργηθεί, αφού είναι όρος καθιερωμένος στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και το σήμα της επίσης.

Όλα τα προαναφερθέντα πάντα ήταν θέματα των συζητήσεων μας με τους συναδέλφους που απασχολούνταν και απασχολούνται στην Πολιτική Προστασία.

Οι απορίες μου είναι:

1. Στον Οργανισμό που αναφέρεται ότι θα καταρτιστεί θα αφορά μόνο την Κεντρική Υπηρεσία ή θα είναι για όλη την Ελλάδα;

2. Πως θα διασφαλιστεί η σωστή ποιοτική και ποσοτική στελέχωση στις αποκεντρωμένες δομές (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, Δήμος) ;

3. Η εξουσία του οργάνου θα είναι «πάνω» από τα υπουργεία;

Οι φόβοι μου είναι:

1. Πολλοί νόμοι όταν σχεδιάζονται ακούγονται ωραία, συνοδευόμενοι από «βαρύγδουπες και εντυπωσιακές εκφράσεις» και στην πορεία εκφυλίζονται…

2. Και οι προηγούμενοι Νόμοι ανέφεραν ότι η ΓΓΠΠ, «Οργανώνει και λειτουργεί μονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης της πρόγνωσης καιρικών φαινομένων και άλλων πρόδρομων φαινομένων φυσικών καταστροφών, με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες» και στο Κέντρο Επιχειρήσεών της Υπήρχαν 3 μετεωρολόγοι σε συνεχείς βάρδιες για να εξειδικεύουν τον καιρό για τις περιοχές όπου είχαν υψηλό δείκτη πιθανότητας εκδήλωσης Δασικών Πυρκαγιών ή για περιοχές όπου υπήρχαν καταστροφές για καλύτερο σχεδιασμό στην αντιμετώπισή τους και Γενικός Γραμματέας της το 2004, τους απομάκρυνε θεωρώντας ότι δεν χρειάζονται …!

3. Και προηγούμενοι Νόμοι ανέφεραν την ίδρυση Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας με σκοπό μεταξύ άλλων και την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και επεξεργασίας θεμάτων σχετικών με την πολιτική προστασία στους τομείς της πρόληψης, αντιμετώπισης, ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές, καθώς και η δημιουργία και η διατήρηση τράπεζας πληροφοριών και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, το σύνολο των στοιχείων της οποίας είναι διαθέσιμο, σε μόνιμη και διαρκή βάση, για χρήση από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το Κέντρο δε λειτούργησε ποτέ…

4. Να μην υπάρξουν υπόγειες παρεμβάσεις στην προσπάθεια «καπελώματος» του ενός φορέα από τον άλλο, όπως στο παρελθόν πάντα συνέβαινε…

5. Να προσέξουμε να μην συμβούν «παρατράγουδα» τύπου Ν. Ορλεάνης, όπου στην περίπτωση του τυφώνα «Κατρίνα», φαινόμενο που έλαβε χώρα μετά τα γεγονότα των Δίδυμων Πύργων, όπου είχαν βάλει τότε στον «πάγο» την Αμερικάνικη Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (FEMA) και είχαν δώσει την πρωτοκαθεδρία στις Ένοπλες Δυνάμεις που τα έκαναν «θάλασσα»….

6. Να μην γίνει ένας Νόμος, που να υλοποιεί μόνο την Κεντρική Υπηρεσία και αδιαφορήσει για τα αποκεντρωμένα όργανα, που είναι αυτά που αντιμετωπίζουν στην πραγματικότητα τις καταστροφές…

7. Να μην οδηγηθούν στην απομάκρυνση συνάδελφοι, που έχουν χύσει πολύ ιδρώτα για την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας τους, αλλά να τους δοθεί η ευκαιρία για ανάλογη και κατάλληλη αξιοποίηση…

8. Να μην υλοποιηθεί για πολλοστή φορά, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των εθελοντών πολιτικής προστασίας και να συνεχίσουν να παραμένουν «μετέωροι», επειδή έτσι επιθυμούν ορισμένοι…

9. Να μην υπάρξει μέριμνα για τη συνεχή επιμόρφωση των υπαλλήλων της πολιτικής προστασίας, αλλά και των υπαλλήλων των εμπλεκομένων φορέων…

Εύχομαι πραγματικά να μην πούμε αργότερα «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς»….

Στο προηγούμενο άρθρο μου:

«H Πολική Προστασία και η επόμενη μέρα….» (https://vimapress.gr/h-poliki-prostasia-ke-i-epomeni-mera/) επεσήμανα νομίζω πολλά λάθη και πολλές «τρικλοποδιές» και εκ των «έσω» και εκ των «έξω»…

Η επιτυχία θα είναι να υπάρχει πραγματικά πολιτική βούληση επίτευξης των όσων εξαγγέλθηκαν…!!!

Κοινοποιήστε
 • 107
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  107
  Shares
 • 107
 •  
 •